Indonesia Conference Directory
Directory of Scientific Conferences in Indonesia
       Pages
      Home
      Direct Search
      Statistics
      Submit Conference
      Embed Logo
      Contact Us


:: Statistics

There are 25 conferences in 2018

Month Number Percent
Month 01 1 1/25 = 4.0%
Month 02 1 1/25 = 4.0%
Month 03 3 3/25 = 12.0%
Month 04 2 2/25 = 8.0%
Month 05 3 3/25 = 12.0%
Month 06 0 0/25 = 0.0%
Month 07 4 4/25 = 16.0%
Month 08 1 1/25 = 4.0%
Month 09 7 7/25 = 28.0%
Month 10 3 3/25 = 12.0%
Month 11 0 0/25 = 0.0%
Month 12 0 0/25 = 0.0%


Level Number Percent
International 19 19/25 = 76.0%
National 6 6/25 = 24.0%


City Number Percent
Bali 1 1/25 = 4.0%
Bandung 3 3/25 = 12.0%
Banjarmasin 1 1/25 = 4.0%
Batam 1 1/25 = 4.0%
Cilegon 1 1/25 = 4.0%
Jakarta 1 1/25 = 4.0%
Malang 1 1/25 = 4.0%
Medan 2 2/25 = 8.0%
Padang 3 3/25 = 12.0%
Pekanbaru 1 1/25 = 4.0%
Purwokerto 1 1/25 = 4.0%
Semarang 2 2/25 = 8.0%
Surabaya 3 3/25 = 12.0%
Surakarta 1 1/25 = 4.0%
Yogyakarta 3 3/25 = 12.0%


Organizer Number Percent
UIN Sunan Ampel Surabaya 1 1/25 = 4.0%
UNIKOM 1 1/25 = 4.0%
Univeritas Muhammadiyah Surakarta 1 1/25 = 4.0%
Universitas Ahmad Dahlan 1 1/25 = 4.0%
Universitas Airlangga 2 2/25 = 8.0%
Universitas Al-Ghifari 1 1/25 = 4.0%
Universitas Andalas 1 1/25 = 4.0%
Universitas Gadjah Mada 1 1/25 = 4.0%
Universitas Islam Kalimantan 1 1/25 = 4.0%
Universitas Islam Sumatera Utara 1 1/25 = 4.0%
Universitas Jenderal Achmad Yani 1 1/25 = 4.0%
Universitas Kanjuruhan Malang 1 1/25 = 4.0%
Universitas Katolik Parahyangan 1 1/25 = 4.0%
Universitas Muhammadiyah Purwokerto 1 1/25 = 4.0%
Universitas Negeri Jakarta 1 1/25 = 4.0%
Universitas Negeri Medan 1 1/25 = 4.0%
Universitas Negeri Padang 2 2/25 = 8.0%
Universitas Negeri Semarang 2 2/25 = 8.0%
Universitas Negeri Yogyakarta 1 1/25 = 4.0%
Universitas Riau 2 2/25 = 8.0%
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 1 1/25 = 4.0%


ifory | Indonesia Conference Directory   
ifory.net | © 2018 All Rights Reserved